Green Architecture

Green Architecture

Green & Sustainable

Green Architecture

Green Architecture ในสมัยอดีต ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม คือ การพยายามปรับตัว เพื่อให้อยู่ร่วมกัน แต่ปัจจุบัน จำนวนประชากร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ต่างคนก็ต่างมีความต้องการ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด Cheap Villas in Phuket

ซึ่งมันแตกต่าง จากการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ มีอยู่ในจำนวนอย่างจำกัด มนุษย์บางคน ที่ขาดจิตสำนึก จึงไปเบียดเบียน ธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของตนเอง เป็นเหตุให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้ ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญ ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งสร้างอากาศเสีย มลพิษ หรือน้ำเสีย

ไม่เพียงแต่พวกเราจะหาความสุข Sale Villas Phuket (RU) จากธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว แต่เราต้องสร้างและต้องปรับตัวให้เข้า กับธรรมชาติ และนำมาสู่แนวคิดการออกแบบ สถาปัตยกรรม ให้คนสามารถอยู่ได้ โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ ให้น้อยที่สุด หลักการออกแบบนี้ คือ สถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) และสถาปัตยกรรม แบบยั่งยืน (Sustainable Architecture) เพื่อความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Green Architecture คืออะไร ?

มันคือสถาปัตยกรรมสีเขียว หรือ Green Architecture นั่นคือ “การก่อสร้างตัวอาคาร ที่มีจุดประสงค์ บ้านเดี่ยว เพื่อลดผลกระทบที่มี ต่อสุขภาพของมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุด ผ่านการเลือกใช้วัสดุ และ วิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบ สถาปัตยกรรม ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Architecture โดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม มุ่งเน้นในการวางผังเมือง แผนผังชุมชน การออกแบบ และ ก่อสร้างอาคาร ที่มีความกลมกลืน มีความเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

สามารถช่วยให้ผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงธรรมชาติที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการใช้พลังงาน และ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน THE NATURE DESING

Green Architecture

แนวคิดของหลักของ Green Architect เกิดขึ้น ภายใต้กรอบความคิดของ “Human being should live in a harmony with nature” ซึ่งเป้าหมายสำคัญ

นอกจาก จะส่งเสริมให้เกิดความสมดุล ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่เหมาะสม ก็จะประกอบการใช้เทคโนโลยี เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

  1. การออกแบบเพื่อให้เหมาะสม กับ สภาพภูมิอากาศมีการคำนึงถึงการจัดวางพื้นที่ ใช้สอยอาคาร ตามทิศทางแดด ลม และฝนของธรรมชาติ รวมถึง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างตกแต่ง ให้เข้ากับท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อลดการใช้พลังงานที่มากเกินความจำเป็นและทำให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
  1. ที่พัก อาศัยอยู่สบายตามหลัก การอยู่สบายของมนุษย์ บ้านเดี่ยว ต้องคำนึงถึงอุณหภูมิ โดยการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม โดยรอบอาคารเพื่อให้ภายในอาคารมีสภาวะอุณหภูมิ ที่พอเหมาะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาแก่อาคาร ลดความร้อน ที่เกิดขึ้นแก่ ตัวอาคารจากแสงอาทิตย์ การใช้พุ่มไม้ เพื่อให้สภาพแวดล้อม ให้มีความเย็น เมื่อลมพัดผ่านเกิดการระเหยของน้ำ คำนึงถึงแสงสว่างให้อย่างเพียงพอ และที่สำคัญคือคุณภาพทางอาคาร  อีกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ ตัวอาคารเป็นปัจจัย ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน ในอาคารเป็นอย่างมากนั้นก็คือ การดูทิศทางของแสง และ ทิศทางลม เพื่อให้เกิดอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก Villas Phuketรวมถึงการออกแบบ แต่ละห้อง ควรมีความลึกที่น้อย เพื่อให้แสงจากธรรมชาติเข้าถึง ได้อย่างเต็มที่ครับ
  2. การใช้พลังงานธรรมชาติ เป็นพลังงาน ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell ) พลังงานจากน้ำ พลังงานจากดิน พลังงานลม พลังงานจากพืชพันธุ์ และพลังงานสัตว์จากมูลสัตว์ เป็นต้น
Green Architecture

Sustainable Architecture คืออะไร ?

     Sustainable Architecture หรือ สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน มันคือ การออกแบบอาคาร เพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ทั้งในระหว่างการผลิตวัสดุอาคาร และในระหว่างกระบวนการก่อสร้าง รวมไปถึงในระหว่างช่วงอายุการใช้งานของอาคาร (เช่น การใช้ความร้อน ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งการทำความสะอาด เป็นต้น)

ในการออกแบบ Villas Phuket ที่เน้นประสิทธิภาพ ในเรื่องของการทำความร้อน และ ระบบการทำความเย็น การเลือกใช้แหล่งพลังงานทางเลือก เช่น ระบบทำน้ำร้อน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานจากลม พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้น้ำฝนมารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

     ได้มีการพัฒนา เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความจำเป็นของมนุษย์ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน ต่อเนื่องไป ถึงอนาคต โดยการนำประโยชน์ จากเทคโนโลยี วิธีการสร้างสรรค์ ตลอดจนการวางแผน หากลวิธี ที่จะนำสิ่งของกลับคืนรูป มาใช้ในแบบต่าง ๆ

โดยที่จะยัง ช่วยอนุรักษ์แหล่งพลังงาน Sale Villas Phuket (RU) ที่ไม่สามารถ กลับคืนมาได้ และไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ

Sustainable Architectur

Sustainable Architecture มันสามารถจำแนก หลักการที่สำคัญ ของวิธีการออกมา ได้ 2 วิธี ก็คือ

     Nature เป็นวิธีการที่พึ่งพาธรรมชาติ โดยการนำแหล่งธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์โดยตรงและโดยทางอ้อม เพื่อลดการใช้เทคโนโลยีเครื่องกลในอาคาร เน้นการพึ่งพา สภาวะแวดล้อมธรรมชาติ ให้มากที่สุด Palladian Consistency

     อีกหนึ่งวิธีคือ Technology เป็นการนำเอาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพ สูงที่สุด โดยการดัดแปลง เทคโนโลยี ที่มีอยู่ให้เหมาะสม เพื่อการใช้อย่างประหยัดพลังงาน  การคัดเลือกทำเลที่ตั้ง ที่เหมาะสมต้องเอื้อประโยชน์แก่อาคาร ทั้งในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ  รวมไปถึงใช้วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ เป็นต้น

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมสีเขียว

– Mapungubwe Interpretation Centre

Sustainable Architectur

ในการสร้าง สถาปัตยกรรมขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการ ของมนุษย์เป็นหลักอยู่แล้ว หากแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไป สังคมมนุษย์ก็ได้พบว่า การสร้างสถาปัตยกรรม Cheap Villas in Phuket โดยคำนึงถึงเพียงแค่ความต้องการของมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียว

โดยละเลยในด้านอื่น ๆ นั้น จะทำให้สร้างปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย  ทั้งปัญหาต่อสังคมมนุษย์เอง และ ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้นพวกเราจึงมีความพยายาม ค้นหาแนวทาง แนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างสถาปัตยกรรม ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา และ ได้มาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : บ้านจัดสรร,จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต,รีวิวบ้าน,รีโนเวทบ้าน,แต่งบ้าน,บ้านและสวน,บ้านแฝด,ซื้อบ้าน,แบบบ้าน Villas Phuket,รีวิวบ้าน,phuket property,บ้านเดี่ยว POOL VILLA,PHUKET VILLA ,POOL VILLA PHUKET,Cheap Villas in Phuket,Sale Villas Phuket (RU),Villas in Pasak,SALE VILLA, บ้านและสวน , buy villa phuket

Green & Sustainable Green Architecture ในสมัยอดีต ค…