โครงการบ้าน ธอส 2564

banner_ghb_house_14

โครงการบ้าน ธอส 2564

โครงการบ้าน ธอส 2564 โครงการสำหรับครอบครัวเเละข้าราชการ

โครงการบ้าน ธอส 2564 ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการระบุช่วงเวลาจบแผนการยังไม่ครบกำหนด ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว) บ้าน

โครงการบ้าน ธอส. 2564 เพื่อสานรัก

เป้าหมายการยื่นกู้

พื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก
เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างตึก
เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับในการพักอาศัย กับการขอกู้ในจุดหมายหลัก Pool villas
หมายเหตุ นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการซื้อขายเพื่อที่พักที่อาศัย ละเว้น บ้านเช่าและก็แฟลต Pool Villa

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 1.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา
– กรณีลูกค้าผลประโยชน์ = MRR-1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี Sale Villas Phuket (RU)

คุณลักษณะ

เป็นประชากรทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน เป็นลูกค้ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว

บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ บ้านหลังแรก ธอส
ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)
สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
สำเนาบัตรประชาชนสามีภรรยา (ถ้าหากมี) จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

เอกสารทางด้านการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน Villas Phuket
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะทางด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วิลล่าภูเก็ต
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายธุรกิจ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดหลงเหลืออยู่
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้นว่า สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23) POOL VILLA PHUKET
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า ขายวิลล่าภูเก็ต
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบประมาณก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพินิจพิเคราะห์การให้สินเชื่อของแบงค์ ** ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

โครงการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ ปี 2564

เป้าหมายการยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลตจากสถาบันการเงินอื่น
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก SALE VILLA
6. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
7. เพื่อใช้หนี้เกี่ยวกับที่พักที่อาศัย
8. เพื่อซื้อเครื่องใช้ไม้สอยหรือเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับเพื่อการพักอาศัย POOL VILLA PHUKET

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “ตึก”คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ รวมทั้งตึกการซื้อขายเพื่อที่พักที่อาศัย เว้นเสียแต่แฟลตและก็บ้านเช่า สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.25% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4-ปีที่ 5 = MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนกระทั่งตลอดอายุคำสัญญา = MRR-1.00% ต่อปี
เว้นเสียแต่กู้จ่ายและชำระหนี้/ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ = MRR

คุณลักษณะ

เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำจำกัดความในกติกาแผนการผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักอาศัยจำพวกขาดเงินฝาก PhuketVilla

ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานมหาชน หรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในควบคุมของเมืองหรือตั้งขึ้นโดยข้อบังคับเฉพาะ หรือก่อตั้งตามแนวนโยบายเมือง ได้ลงชื่อร่วมกับแบงค์ ขายบ้านภูเก็ต

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)
สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
สำเนาบัตรประชาชนคู่ชีวิต (ถ้าหากมี)
เอกสารด้านการเงิน
ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 3 เดือน
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ใบรับรองยอดคงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้นว่า สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(ถ้าเกิดมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบไตร่ตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

โครงการบ้าน ธอส 2564 โครงการสำหรับครอบครัวเเละข้าราชการ…