บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย สำหรับคนที่วางแผนจะซื้อหรือสร้างบ้าน คำถามเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ได้ยินบ่อยมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ขนาดพื้นที่ใช้สอยและราคาค่าก่อสร้าง ” โดยคำถามที่ว่าค่าก่อสร้างมีราคาตารางเมตรละเท่าไร มักจะเป็นคำถามเพื่อต้องการการประมาณราคาสำหรับหาผู้รับเหมา ซึ่งมักจะเป็นการถามผู้รับเหมามากกว่าหนึ่งราย เพื่อเปรียบเทียบราคาสำหรับการว่าจ้าง

บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย

อย่างไรก็ตามราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรว่าเป็นนั้น เป็นคำตอบที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสูง จึงเป็นเพียงค่าตัวเลขสำหรับประมาณให้เจ้าของต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นหลัก  มีวิธีคำนวณหาพื้นที่ใช้สอย บ้าน มาฝาก

ผู้รับเหมาที่บอกราคาค่าก่อสร้างเป็นตารางเมตรได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานพอสมควร และการบอกราคาอาจบอกเผื่อเกินหรือน้อยกว่าความจริงก็ได้ โดยหากบอกน้อยกว่างานจริงที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้รับเหมารายนั้นก็อาจจะขอปรับราคาเพิ่ม แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจเกิดกรณีของการทิ้งงานได้ ก่อนอื่นเรามาดูการคิดพื้นที่ใช้สอยกันก่อนว่ามีวิธีการคิดยังไงบ้าง ?

การคิดพื้นที่ใช้สอย บ้าน อาคาร ทาวน์เฮาส์

การคิดพื้นที่ใช้สอย = ความกว้าง x ความลึก

เช่น กว้าง 4.00 ม. ความลึกแบ่งเป็น 3 ช่อง

ช่วงละ 4.00 ม. ( คความลึก = 12.00)

ดังนั้น พื้นที่ใช้สอย = 192.00 ตารางเมตร

กรณีชั้นลอยเฉพาะช่วงหลังคา รวมเป็น 4 ชั้น ครึ่ง

พื้นที่ใช่สอยชั้นลอยจะเท่ากับ 4.00 x 4.00 ม. = 16.00 ตารางเมตร

ฉะนั้น รวมพื้นที่ใช้สอยของอาคารเท่ากับ

192.00 + 16.00 = 208.00 ตารางเมตร

ราคาประเมินอย่างต่ำของการสร้างตึกแถวก็ประมาณ 8,000 บาทต่อตารางเมตร ( ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่จะสร้าง )

หลักการคิดพื้นที่ใช้สอย

1. ไม่นำพื้นที่หลังคามาคิด เพราะเป็นส่วนที่ไม่สามารถใช้สอยหรือทำประโยชน์ได้นั่นเอง

2. ไม่นำพื้นที่บันไดมาคิด เพราะคำนวณในพื้นที่ใช้สอยเรียบร้อยแล้วครับ

3. ถ้ามีระเบียง ยื่นออกมา ให้นำมาคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยด้วย

 พื้นที่ส่วนไหนนำมารวม ส่วนไหนไม่นำมารวม

ดังนั้นราคาค่าก่อสร้างของตึกแถวนี้จะเท่ากับ 208 x 8,000 = 1,664,000 บาท โดยไม่ต้องนำพื้นที่ของหลังคามาคิดรวมไว้ ให้คิดเฉพาะพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น และต้องหักพื้นที่ของช่องบันไดออก เนื่องจากบันไดก็นับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ใช้สอย และถ้าตึกแถวดังกล่าวมีระเบียงยื่นออกจากตัวอาคารก็ให้นำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอยเพื่อคิดพื้นที่รวม

วิธีคิดพื้นที่ใช้สอยของบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์

การคิดพื้นที่ใช้สอยของบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ก็มีหลักคิดแบบเดียวกับตึกแถว เพียงแต่การคำนวณหาพื้นที่ใช้สอยของบ้านเดี่ยวอาจจะยากกว่า เนื่องจากมีส่วนยื่นเข้ายื่นออกของระเบียงต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องนำมารวมเป็นพื้นที่ใช้สอย และ ในทำนองเดียวกันคือ ไม่ต้องนำพื้นที่ของหลังคามารวม แต่ต้องนำพื้นที่ของส่วนซักล้าง และ ที่จอดรถที่อยู่ใต้ตัวบ้านมารวมด้วย แต่หากที่จอดรถสร้างแยกจากตัวบ้านก็อาจจะต้องพิจารณาว่าควรนำพื้นที่มารวมด้วย หรือไม่สำหรับการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

บ้านเดี่ยวที่ก่อสร้างเอง สำหรับการค่าออกแบบของสถาปนิก การคำนวณพื้นที่ใช้สอยก็อาจแล้วแต่ทางทีมสถาปนิก เพราะบางบริษัทจะไม่นับพื้นที่ซักล้าง หรือ พื้นที่จอดรถที่อยู่ใต้อาคาร แต่สำหรับผู้รับเหมาก็อาจจะคิดโดยแยกราคาแต่ละประเภทออกไปนั่นเอง และสำหรับการไปยื่นขอก่อสร้างจะคิดพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ใช้สอย แต่ค่าธรรมเนียมตรวจแบบคิดทั้งหมดเช่นกัน แต่จะแยกประเภทกันไปแต่ละส่วน

บ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ก็จะแล้วแต่กรณีโดยที่โครงการบอกขนาดพื้นที่ใช้สอยมา ต้องสอบถามให้ดี เพราะบางโครงการนำพื้นที่ส่วนซักล้างและพื้นที่จอดรถที่อยู่นอกชายคามาบวกในพื้นที่ใช้สอยที่ลงในโฆษณา เพื่อให้ดูมีขนาดพื้นที่บ้านมากขึ้นนั่นเอง 

เรื่องที่เล่าฉบับนี้คงจะช่วยให้ทราบถึงวิธีการหาพื้นที่ใช้สอยของบ้านอย่างประมาณคร่าว ๆ เพื่อสามารถคำนวณได้ว่าบ้านที่จะสร้าง หรือต้องการจะซื้อนั้น มีพื้นที่จริงตามที่ประกาศโฆษณาไว้ หรือไม่ หรือบิดเบือนให้ดูประหนึ่งว่ามีพื้นที่ใช้สอยมาก เพื่อทำให้เข้าใจผิดว่าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับพื้นที่ใช้สอย 

ทั้งนี้แนวทางการประเมินราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรตามหลักการจริง ๆ แล้วควรมาจากการถอดแบบแยกรายการต่าง ๆ ที่ต้องทำการก่อสร้างให้อยู่ ในรูปของเอกสารเสนอราคา หรือที่เรียกกันว่า แล้วจากรายการราคาที่ได้มาก็นำมาหารด้วยพื้นที่ใช้สอยที่คิดเป็นตารางเมตรว่ามีราคาค่าก่อสร้าง ตารางเมตรละเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบว่าราคาสมเหตุสมผลแล้ว แนะนำให้มีเอกสาร BOQ ก่อนตกลงเซ็นสัญญาต่าง ๆ หรือตกลงก่อสร้าง

แบบบ้านขนาดกะทัดรัด ใช้สอยพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า

บ้านและที่อยู่อาศัยในยุคศตวรรษที่ 20 เกิดการผันเปลี่ยนอย่างหลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่ดีไซน์ที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายมากขึ้น การจัดการพื้นที่ภายในด้วยการออกแบบแปลนบ้านให้เกิดความคุ้มค่าสามารถใช้สอยพื้นที่ต่างๆได้อย่างเต็มประโยชน์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งแนวทางที่ได้รับความนิยมเช่นกัน

สำหรับข้อดี ของการจัดการพื้นที่ภายในให้เกิดความคุ้มค่า ไม่ได้โดดเด่นแต่เพียงความสะดวกสบาย แต่ยังคล่องตัวต่อการทำความสะอาด ขณะเดียวกันยังยืดหยุ่นสูงต่อการตกแต่ง หรือ ปรับเปลี่ยนมุมต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้กว้างขึ้น ทั้งนี้แนวทางการจัดการให้เกิดความคุ้มค่าก็มีหลากหลายไอเดีย อาทิ การใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น การจัดวางที่ชิดกับผนัง รวมทั้งการเลือกดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ในลักษณะบิวท์อิน

และ ในวันนี้เราขอนำเสนอแบบบ้าน ที่มีพื้นที่ขนาดกะทัดรัดแต่ได้จัดการ และ ตกแต่งภายในให้พร้อมใช้ อย่างกว้างขวางและดูสะดวกสบายซึ่งแสดงออกถึงการดีไซน์ที่คุ้มค่าสำหรับการอยู่อาศัยในทุก ตร.ม โดยจะเป็นต้นแบบ หรือ ตัวอย่างที่ดีที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

แบบอย่างบ้านชั้นเดียวขนาดกะทัดรัด

สำหรับแบบอย่างบ้านหลังนี้ ออกแบบโดย HORNERO ARQUITECTURA Y DISEÑO มุ่งเน้นการดีไซน์โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างจากอิฐและดินเผา ซึ่งมีความยาว 8 เมตร ความกว้าง 12 เมตร ด้านความสูง 3.5 เมตรมีพื้นที่การใช้สอยประมาณ 95 ตร.ม ราคาในการปลูกสร้างรวมวัสดุอยู่ที่ 1.9 บาท ด้านสไตล์ที่นำมาใช้มุ่งสร้างความทันสมัยในแบบฉบับสไตล์โมเดิร์นเห็นได้ชัดจากรูปทรงบ้านในแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างไรก็ดีสำหรับแปลนบ้านภายในเพียบพร้อมไปด้วยพื้นที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์ พื้นที่สีเขียว มุมห้องน้ำ มุมห้องนอน รวมทั้งมุมรับประทานอาหารและมุมครัวที่เชื่อมโยงระหว่างกัน

หนึ่งตัวอย่าง บ้านชั้นเดียว ที่ดูเรียบง่าย ทันสมัยและมีขนาดกระชับ อีกทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยมุมห้องและพื้นที่ใช้สอย ตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่ได้อย่างคล่องตัวและสะดวกสบาย

แบบอย่างบ้านชั้นเดียวกะทัดรัด แต่ครบครัน

บ้านขนาดหนึ่งชั้นหลังนี้ปลูกสร้างอย่างเรียบง่าย ด้วยการดีไซน์ตัวบ้านให้ออกมา ในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต อย่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้หลักๆ เป็นคอนกรีตและไม้ ซึ่งวัสดุทั้งสองโดดเด่นในเรื่องความสวยงาม แข็งแรง และยังดูสอดรับกันอย่างลงตัวเมื่อนำมาตกแต่งคู่กัน อย่างไรก็ดีตัวบ้านม่งเน้นการออกแบบที่โปร่ง โล่ง สบาย มีช่องไฟสำหรับแสง ลม พัดผ่าน ไม่เพียงเท่านั้นโทนยังมีประตูและหน้าต่างที่ตกแต่ง ด้วยกระจกใสทำให้ ภาพรวมการอยู่อาศัยภาย ในดูปลอดโปร่ง ส่องสว่าง ด้านโทนสีช่างผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้เฉดสีแบบเอิร์ธโทนในการ สร้างความโดดเด่น ไมว่าจะเป็น สีขาว สีเนื้อไม้ และสีเทา สำหรับหลังคาออกแบบในลักษณะทรงแบนแสดงออกถึงความเรียบง่าย ทันสมัย บ้านเดี่ยว

สำหรับการตกแต่งภายใน มุ่งเน้นความโปร่ง โล่ง สบาย เห็นได้ชัดจากเพดานที่ยกสูง ประตูหน้าต่างที่ตกแต่งด้วยกระจกใส รวมทั้งโทนสีที่นำมาใช้ในการตกแต่ง อาทิ สีขาว สีเทาและสีเนื้อไม้ ไม่เพียงเท่านั้นยังมี สีแดงเข้ามาแสมเพื่อสร้างสีสัน ด้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนภายในเพียบพร้อมไปด้วยโซฟา โต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งผู้อยู่อาศัยสามารถนั่งเล่น เพื่อพักผ่อนได้อย่างเพลิดเพลิน อย่างไรก็ดียังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ม่าน หลอดไฟ หมอนอิง และภาพวาดศิลปะ ทำให้ภาพรวมการตกแต่งภายในเกิดความครันและดูสวยงาม

ถือได้ว่าบ้านชั้นเดียวรูปทรงกระชับในขนาดกะทัดรัดหลังนี้พร้อมอยู่อาศัยและใช้สอยพื้นที่ต่างๆเพื่อการพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบาย

บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย สำหรับคนที่วางแผนจะซื้อหรือสร้างบ้าน คำถามเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ได้ยินบ่อยมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ขนาดพื้นที่ใช้สอยและราคาค่าก่อสร้าง